DOMOV TEKMOVALNI
POGOJI
URNIK POSNETKI
TEKMOVANJ
 
   
OPIS TEKMOVALNIH PRAVIL

8. E-bike tekmovanje, bo potekalo v dveh tekmovalnih kategorijah, cestni kategoriji A in odprti kategoriji B.
V nadaljevanju je podan tabelarni prikaz, po katerem se kolesa razvrščajo v omenjeni kategoriji.

KATEGORIJA A
(cestna kategorija)

KATEGORIJA B
(odprta kategorija)

VIŠINA PORABLJENIH FINANČNIH SREDSTEV
≤ 700,00 EUR brez DDV porabljenih izključno za komponente nadgradnje navadnega cestno ustreznega kolesa v električno kolo.

VIŠINA PORABLJENIH FINANČNIH SREDSTEV
Brez omejitev,
oziroma tista kolesa, za katera ni mogoče nedvoumno dokazati, da sodijo v kategorijo A.
(Neizpolnjevanje kriterijev glede finančne omejitve ali tehničnih karakteristik).

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

 • Nazivna moč motorja 250 W,
 • Max. hitrost 25 km/h,
 • Električno kolo mora imeti pedala, mehansko povezana (veriga) z zadnjim kolesom.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Ni omejitev glede tehničnih karakteristik.
Edini pogoj je, da ima električno podprt pogonski sistem.

Tekmovalne ekipe, ki želijo tekmovati v kategoriji A, bodo morale 7 dni pred pričetkom tekmovanja, organizatorju tekmovanja poslati Tehnično dokumentacijo, Obrazec o inovativnosti, ter Predstavitev končnega izdelka. Vsi (trije) dokumenti se pripravijo v skladu s priloženimi vzorci (Priloga 1, Priloga 2 in Priloga 3). Strokovna komisija bo nato pregledala skladnost dokumentacije in njeno verodostojnost in pripravila razpored ekip po kategorijah. V primeru, da se pojavi kakršen koli dvom glede doseganja kriterijev pri tekmovalni kategoriji A, se tekmovalno kolo avtomatsko umesti v kategorijo B.

Kategorija B je namenjena inovativnim električnim kolesom in se jih posledično ne bo omejevalo s finančnimi in tehničnimi omejitvami. Kljub temu pa morajo tekmovalne ekipe, ki želijo tekmovati v kategoriji B, 7 dni pred pričetkom tekmovanja, organizatorju tekmovanja poslati Obrazec o inovativnosti ter Predstavitev končnega izdelka, ki se pripravita v skladu s priloženima vzorcema (Priloga 2 in Priloga 3).

POGOJI GLEDE BATERIJ in POPRAVILA KOLESA

Baterija se lahko pred vsako tekmovalno disciplino, zamenja ali napolni. V kolikor je baterij več, morajo biti enake. Znotraj ene tekmovalne discipline je treba od začetka do konca uporabljati isto baterijo brez polnjenja. Kolesa morajo nastopati nespremenjena v vseh disciplinah. Dokler kolo sodeluje v posamezni disciplini ga lahko popravlja samo voznik, med disciplinami ga lahko popravlja celotna ekipa.


POGOJI GLEDE TEKMOVALNE EKIPE

Tekmovalna ekipa mora imeti 1-5 članov, ki jo sestavljajo izključno dijaki oz. študentje, ob prijavi je potrebno predložiti kopijo dijaške oz. študentske izkaznice. Med tekmovanjem lahko kolo vozijo samo člani ekipe.

FINANCIRANJE PROJEKTA

Financiranje projekta je prepuščeno tekmovalcem. Pridobivanje sponzorskih sredstev ni prepovedano. Reklame so dovoljene izključno na kolesih in oblačilih tekmovalcev.

PROGRAM TEKMOVANJA

Na dan tekmovanje se vse ekipe zberejo ob 8:00 na Hipodromu Kamnica Vrbanska cesta 65, 2351 Kamnica, Slovenija, kjer se vsa kolesa prijavijo. Sledi tehnični pregled koles in slikanje skupin. Po prijavi se kolesa pospravijo nazaj v avtomobile, saj sledi premik na cesto Za tremi ribniki 36, 2000 Maribor.

8:00 – 8:50

Registracija ekip; Hipodrom Kamnica

8:50 – 9:00

Premik na cesto Za tremi ribniki

9:00 – 10:00

Cesta Za tremi ribniki; Tekmovanje v premagovanju naklona

10:00 – 10:30

Premik na Hipodrom Kamnica in priprava na 2 urno premagovanje razdalje

10:30 – 12:30

Hipodrom Kamnica; Tekmovanje v premagovanju razdalje

12:30 – 14:30

Premik na UM FERI – KOSILO in polnjenje baterij

14:30 – 15:00

Premik na Trg svobode in priprava koles

15:00 – 17:00

Trg svobode; Tekmovanje v spretnostni vožnji, zaključno ocenjevanje

17:00 – 18:00

Razglasitev rezultatov; podelitev potrdil o udeležbi ter simboličnih nagrad

 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE POSAMEZNIH KATEGORIJ PO TEKMOVALNIH DISCIPLINAH

Ocenjevalna komisija bo tekmovalna kolesa ocenjevala v disciplinah navedenih v nadaljevanju. Ocenjevanje bo relativno. Zmagovalni ekipi v posamezni disciplini se dodeli 100% točk, preostalim pa relativni delež, glede na dosežek zmagovalne ekipe. Zmagala bo tista ekipa, ki bo skupno zbrala največ točk.

Ocenjevanje po disciplinah

KATEGORIJA A

KATEGORIJA B

 1. VIŠINA PORABLJENIH FINANČNIH SREDSTEV (Dokazila)

20 točk

 

 1. TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (Preverjanje Dokazil)

10 točk

 

 1. TEKMOVANJE V DISCIPLINI PREMAGOVANJE STRMINE

20 točk

30 točk

 1. TEKMOVANJE V DISCIPLINI PREMAGOVANJE RAZDALJE

20 točk

30 točk

 1. TEKMOVANJE V DISCIPLINI SPRETNOSTNA VOŽNJA

20 točk

30 točk

 1. IZVIRNA TEHNIČNA REŠITEV

10 točk

10 točk

 1. VIŠINA PORABLJENIH FINANČNIH SREDSTEV (Finančna dokumentacija)
 2. Maksimalna dovoljena višina porabljenih sredstev za komponente nadgradnje navadnega cestno ustreznega kolesa (motor, baterijski paket s polnilcem, sistem za upravljanje z baterijo/BMS, krmilnik s pretvornikom,...) ne sme presegati 700,00 EUR. Vrednost samega kolesa in osnovne opreme (luči, zvonec, zavore…) je izvzeta iz omenjenih 700,00  EUR. Ocenjevalo se bo DOKAZOVANJE VREDNOSTI – STROŠKOV MATERIALA <700,00 EUR; za kar je potrebno izpolniti seznam vrednosti komponent in drugega potrošnega materiala (Priloga 1). K temu seznamu pa je nujno potrebno predložiti originalne račune komponent oziroma informativne cene/ponudbe. Primer ocenjevanja; Minimalni stroški zmagovalne ekipe so 600 EUR. Ekipa ki je porabila 680 EUR prejme (600 / 680) * 100 = 88,24 %.

 3. TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (Tehnična dokumentacija)
 4. Kolo ne rabi biti homologirano. Tehnične karakteristike se bodo, v skladu s tehnično dokumentacijo, preverile z meritvami in ogledom strokovne komisije. Tehnična dokumentacija mora podajati jasen pregled nad celotnim postopkom izdelave e-kolesa in mora dokazovati, da proizvod ustreza evropskim varnostnim normativom. Opravljen bo tipski pregled skladnosti z DIREKTIVO 2002/24/EC . Kolesa s pedali, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko kolo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če voznik preneha poganjati pedala. Primer ocenjevanja; Ocenjevalna komisija bo pregledala, če so opisane in predstavljene vse zgoraj naštete postavke. Na podlagi navedenega ter ob upoštevanju pripadajočega opisa modifikacije kolesa in pisne predstavitve končnega izdelka bo ocenjevalna komisija podala ustrezno oceno (Priloga 1).

 5. TEKMOVANJE V DISCIPLINI PREMAGOVANJE NAKLONA
 6. Tekmovanje bo potekalo na cesti Za tremi ribniki. Podlaga je asfaltirana, naklon ceste je 18%. Ekipe tekmujejo posamezno. Zmaga ekipa, ki v najkrajšem času premaga daljšo razdaljo v klanec. 20 m pred startno črto si lahko tekmovalec vzame zagon s pomočjo nožnega pogona. Od startne črte, ko se začne meriti čas, pa bo dovoljen samo elektromotorni pogon. Masa voznika mora biti vsaj 50 kg. Dovoljena je vožnja naravnost brez vijuganja. Obe kolesi morata biti ves čas v stiku s podlago. Vsaka ekipa lahko vozi dvakrat, pri čemer se upošteva boljši rezultat. Najhitrejša ekipa ki premaga celotno razdaljo dobi 100 točk, vsaka naslednja ekipa ki premaga celotno razdaljo, pa prejme relativni delež točk glede na prevožen čas prvo uvrščene ekipe. Ekipe ki ne bodo prevozile celotne razdalje dobijo relativni delež točk od razdalje zadnje uvrščene ekipe, ki je prevozila celotno razdaljo. Če nobena ekipa ne prevozi celotne razdalje zmaga ekipa, ki je prevozila najdaljšo razdaljo v najkrajšem času. Ostale ekipe prejmejo relativni delež točk glede na prevoženo razdaljo. Primer ocenjevanja; Zmagovalna ekipa je premagala celotno 150 m klančino v 10 sek. Drugo uvrščena ekipa je premagala celotno 150 m klančino v 40 sek. Tretje uvrščena ekipa pa je premagala le prvih 90 m klančine. Prvo uvrščena ekipa prejme 100 točk. Drugo uvrščena ekipa prejme 25 točk (točke prvo uvrščene ekipe * čas_ prvo uvrščene ekipe / prevožen čas) = (100 * 10 / 40 = 25 točk). Tretje uvrščena ekipa prejme 15 točk (točke zadnje uvrščene ekipe, ki je prevozila celotno razdaljo * prevožena razdalja / celotna razdalja) = (25 * 90 / 150 = 15 točk).

 7. TEKMOVANJE V DISCIPLINI PREMAGOVANJE RAZDALJE
 8. Tekmovanje bo potekalo na stezi Hipodroma Kamnica. Podlaga je peščena in utrjena, posamezen krog meri 800 m. Vse ekipe začnejo hkrati in vozijo na čas. Prvih 80 m si lahko tekmovalci pri startu pomagajo z nožnim pogonom, potem pa je dovoljen samo elektromotorni pogon. Masa voznika mora biti vsaj 50 kg. Zmaga ekipa, ki v 2 urah premaga večjo razdaljo. Dovoljena je ena menjava voznika. Šteli bodo v celoti prevoženi krogi. Primer ocenjevanja; Zmagovalna ekipa je v dveh urah premagala 50 km. Ekipa ki je premagala 40 km prejme(40 / 50)  * 100 = 80 %.

 9. TEKMOVANJE V DISCIPLINI SPRETNOSTNA VOŽNJA
 10. Tekmovanje bo potekalo na spretnostnem poligonu na Trgu svobode, Podlaga je delno asfaltirana, delno tlakovana. Ekipe tekmujejo posamezno. Zmaga ekipa, ki najhitreje in najmanj kazenskimi točkami premaga spretnostni poligon. Vsaka napaka na poligonu se kaznuje s dodatnim časom. Vsaka ekipa lahko vozi dvakrat, vendar z različnima tekmovalcema. Dovoljen bo izključno električni pogon, masa voznika pa mora biti vsaj 50 kg. Primer ocenjevanja; Zmagovalna ekipa je v 120 sekundah premagala vse ovire na spretnostnem poligonu. Ekipa ki je premagala vse ovire na spretnostnem poligonu v 150 sekundah prejme (120/150)*100 = 80 %.

 11. IZVIRNA TEHNIČNA REŠITEV (Ocenjevala se bo inovativnost)
 12. Po zaključeni zadnji tekmovalni disciplini, se bodo ekipe razvrstile na predstavitvenem prostoru, kjer bo vodja ekipe ocenjevalni komisiji predstavil postopek izdelave, izbrane komponente in tehnične karakteristike e-kolesa. V ocenjevanje bodo vključene samo tiste rešitve, ki jih bo ekipa navedla v predhodno izpolnjen in poslan Obrazec o inovativnosti (Priloga 2).

 

Povezava do tekmovalnih pravil s prilogami.

 

 


Podporniki

 

 

Pokrovitelj

 

 

  DOMOV TEKMOVALNI
POGOJI
URNIK ARHIV  
English Cesla Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko